Fakta om utsläppsrätter

maj 16, 2022 11:16 f m

Vad är en utsläppsrätt?

Systemet med utsläppssrätter bygger på att ett tak sätts för hur mycket företag inom EU får släppa ut. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid och företag som omfattas av systemet måste ha lika många rätter som deras årliga utsläpp orsakar. Syftet är att få företag med stora koldioxidutsläpp att betala mer än företag med mindre utsläpp. Ytterligare en effekt blir att företag som anstränger sig för att minska sina koldioxidutsläpp tjänar på det ekonomiskt. I grunden är detta något bra – sedan systemet infördes 2005 har utsläppen minskat med cirka 30 procent. Men…

Vad är problemet med systemet som det ser ut idag?

Minskningen av utsläpp har nästan bara skett inom kraftsektorn, dvs där det redan finns fossilfria alternativ. Den tunga industrin har däremot knappt minskat sina utsläpp överhuvudtaget. Detta beror mycket på  att  raffinaderier och cement- och stålindustrin har fått gratis utsläppsrätter av EU, för man vill undvika att dessa industrier konkurreras ut av aktörer utanför EU – så kallat koldioxidläckage. Problemet blir då att de som släpper ut mest, superutsläpparna, i många fall kommer undan helt gratis. Dessutom är i dagsläget både sjöhandel och internationellt flyg undantaget från systemet. 

Hur vill Jytte Guteland reformera systemet med utsläppssrätter?

Vi måste ha en rättvis klimatomställning där de som släpper ut mest också bidrar mest. Det enda sättet att få systemet att fungera igen är genom att minska de gratis utsläppsrätterna som ges bort till storindustrierna. Dessutom måste EU agera för att både flyg och sjöfart inkluderas i systemet. Utsläppshandeln är EU:s viktigaste klimatverktyg – den reglerar sektorer som står för nästan 40 procent av EU:s totala utsläpp. Kostnaden för att släppa ut koldioxid måste också bli dyrare och intäkterna från utsläppshandeln bör riktas specifikt till en rättvis klimatomställning.